Privacyverklaring Sollicitanten

Heroes Corp respecteert de privacy van haar sollicitanten, in het bijzonder de rechten van sollicitanten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie naar onze sollicitanten toe hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor sollicitanten om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Artikel 1 – Definities
1. Een persoonsgegeven is elke informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon. Voor jou betekent dit dat die informatie direct over jou gaat of deze informatie naar jou te herleiden is. Dit kan om je naam, geboortedatum of adres gaan, maar ook je (zakelijke) e-mailadres of (zakelijke) telefoonnummer is een persoonsgegeven.

2. De Algemene Verordening Gegevensverwerking maakt verder onderscheid tussengewone en bijzondere persoonsgegevens. Bijzonderepersoonsgegevens zijngegevens die gezien hun aard extra gevoelig zijn en waarvan de verwerking verboden is, tenzij er een specifieke uitzondering van toepassing is of daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven. Het gaat specifiek om gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienst of levensovertuiging, lidmaatschap van
een vakbond, genetische of biometrische gegevens met oog op unieke identificatie, gezondheid, seksuele leven of strafrechtelijk verleden.

3. Het verwerken van persoonsgegevens betreft alle handelingen die Heroes Corp kan uitvoeren met je persoonsgegevens. Handelingen die hier in ieder geval onder vallen, zijn: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.

Artikel 2 – Verantwoording
Heroes Corp verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten en andere personen die reageren op vacatures of interesse tonen om werkzaamheden te verrichten voor Heroes Corp. Heroes Corp verwerkt die persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring informeert Heroes Corp je over hoe Heroes Corp je persoonsgegevens verwerkt en welke rechten je in dat kader hebt. Voor cliënten en andere personen waarmee Heroes Corp contact onderhoudt in het kader van of het verlengde van haar dienstverlening heeft Heroes Corp een eigen privacyverklaring (zie op de website de PRIVACYVERKLARING).

Artikel 3 – Verwerkingsverantwoordelijke contactgegevens
Deze privacyverklaring ziet op verwerkingen die worden verricht door Heroes Corp. Voor vragen, informatie en verzoeken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kun je terecht bij:
• Contact: Herwin Stegeman
• Adres: Stadsplateau 12
• Postcode en plaats: 3521 AZ, Utrecht
• Telefoonnummer: +31 851302287
• E-mailadres: Herwin.Stegeman@Heroes-corp.com
• Website: www.Heroes-corp.com
• KvK-nummer: 60693754

Artikel 4 – Doeleinden verwerking
Als sollicitant verstrek je je persoonsgegevens aan Heroes Corp of aan een aan Heroes Corp verbonden persoon, via post, e-mail of door afgifte of ter hand stelling van stukken of bescheiden. Het kan ook zijn dat Heroes Corp je persoonsgegevens ontvangt via derden of websites, zoals NAW-gegevens, opleidingsgegevens of contactgegevens. Heroes Corp verwerkt de verkregen persoonsgegevens alleen voor onderstaande doeleinden.contactgegevens. Heroes Corp verwerkt de verkregen persoonsgegevens alleen voor onderstaande doeleinden.Heroes Corp neemt voorafgaand aan verwerking van je persoonsgegevens voor andere doeleinden, contact met je op om je de kans te bieden bezwaar te maken tegen verdere verwerking. Heroes Corp kan deze en andere verstrekte persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:
• het leggen en onderhouden van contact
• het beantwoorden van door jou gestelde vragen of het verstrekken van door jou gevraagde informatie
• het maken van een selectie van kandidaten om een sollicitatieprocedure mee te starten
• het doorlopen van een sollicitatieprocedure
• het voeren van een juiste administratie en intern beheer
• het behandelen van je eventuele klachten en het oplossen van geschillen
• het doorlopen van de precontractuele fase met jou en het kunnen aangaan van een arbeidsovereenkomst

Artikel 5 – Rechtsgronden voor de verwerking
De verwerkingen in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden hebben elk
minimaal 1 rechtsgrond. Deze rechtsgronden zijn als volgt:
1. Toestemming: de door jou gegeven vrije, expliciete en ondubbelzinnige
toestemming om te mogen verwerken. Als Heroes Corp persoonsgegevens verwerkt op basis van deze toestemming, heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. Indien verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van de door jou gegeven toestemming, dan mag er geen verdere verwerking meer plaatsvinden, nadat je je toestemming hebt ingetrokken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.
2. Precontractuele maatregelen: het op jouw verzoek nemen van maatregelen
voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met als doel het kunnen sluiten van deze overeenkomst, zoals het opstellen van een arbeidsovereenkomst.
3. Gerechtvaardigd belang: wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de
behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Heroes Corp of van een derde, bijvoorbeeld wanneer Heroes Corp wenst aan te tonen dat Heroes Corp de sollicitatieprocedure op een eerlijke en oprechte manier, zonder discriminatie, heeft vormgegeven. Als Heroes Corp persoonsgegevens (mede) verwerkt op basis van een belangenafweging, dan zal Heroes Corp de gerechtvaardigde belangen vermelden en je hierover informeren.

Artikel 6 – Persoonsgegevens van sollicitanten
Heroes Corp kan de volgende gegevens van jou als sollicitant verwerken:
• je naam, voornamen, voorletters, eventuele titel, geslacht, foto, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben om met je te kunnen communiceren, zoals je e-mailadres
• gegevens over door jou gevolgde en nog te volgen opleidingen, cursussen en
stages
• gegevens over de functie waarnaar je solliciteert
• gegevens betreffende de aard en inhoud van je huidige baan, en gegevens over de beëindiging daarvan
• gegevens over de aard en inhoud van de vorige banen en over de beëindiging daarvan
• andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door jou zijn verstrekt of die jou bekend zijn

Artikel 7 – Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens
1. Heroes Corp informeert je vooraf over gevallen waarin je verplicht bent om
persoonsgegevens te verstrekken die vervolgens door Heroes Corp verwerkt moeten worden op grond van een wettelijke of contractuele verplichting en/of noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te kunnen sluiten. In dat geval zal je ook worden geïnformeerd over de gevolgen die verbonden zijn aan je eventuele weigering om deze persoonsgegevens te verstrekken.
2. Heroes Corp maakt reeds in de vacaturetekst duidelijk welke persoonsgegevens minimaal noodzakelijk zijn om je toe te laten tot de sollicitatieprocedure. Indien je deze persoonsgegevens niet (volledig) aanlevert, kan je niet tot de procedure worden toegelaten. In iedere fase van de sollicitatieprocedure kan om aanvullende persoonsgegevens worden gevraagd. Daarbij zal worden toegelicht wat de consequentie is wanneer deze persoonsgegevens niet worden verstrekt. Wanneer Heroes Corp uiteindelijk besluit met jou een arbeidsovereenkomst aan te willen gaan, zal eveneens sprake zijn van het verplicht aanleveren van enkele persoonsgegevens
om de overeenkomst aan te kunnen gaan.

Artikel 8 – Bewaartermijnen
1. Als je om algemene informatie verzoekt en/of vragen stelt, dan bewaart Heroes Corp je persoonsgegevens die je aan haar verstrekt zolang er contact is over hetzelfde onderwerp. Nadat er gedurende vier weken geen contact meer heeft plaatsgevonden, verwijderen we je persoonsgegevens binnen de daaropvolgende vier weken.
2. Indien je solliciteert of interesse toont in een vacature of het verrichten van
werkzaamheden voor Heroes Corp,dan bewaart Heroes Corp je persoonsgegevens zolang de sollicitatieprocedure loopt en/of er over en weer interesse wordt getoond in het mogelijk aangaan van een arbeidsovereenkomst. Je persoonsgegevens worden verwijderd binnen vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure of wanneer er gedurende vier weken geen contact meer heeft plaatsgevonden. Een uitzondering hierop geldt wanneer je toestemming geeft om je persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval worden je persoonsgegevens tot maximaal een jaar
na toestemming bewaard.
3. In het geval van een klacht of geschil over het contact of de sollicitatieprocedure worden je persoonsgegevens bewaard gedurende de behandeling van deze klacht of dit geschil. Wanneer vaststaat dat een klacht of geschil is opgelost of geëindigd, dan worden de daarvoor bewaarde persoonsgegevens verwijderd.

Artikel 9 – Verstrekking en doorgifte van persoonsgegevens
Heroes Corp verstrekt je persoonsgegevens niet aan andere partijen. Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties en er vindt evenmin geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering plaats.

Artikel 10 – Beveiliging van persoonsgegevens
Heroes Corp heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om het verlies of de diefstal van persoonsgegeven of onrechtmatige verwerking te voorkomen. Persoonsgegevens die je invult op het contact- of sollicitatieformulier op de website van Heroes Corp worden via een beveiligde verbinding verzonden.

Artikel 11 – Je rechten als sollicitant

Op grond van de AVG heb je als sollicitant met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens de volgende individuele rechten:
• het recht op inzage/kopie
• het recht op rectificatie
• het recht om persoonsgegevens te laten wissen
• het recht op beperking van de op jou betreffende verwerking
• het recht om bezwaar te maken
• het recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens

Artikel 12 – Uitoefening van je rechten, uitzonderingen en procedure
Heroes Corp hoeft niet in alle gevallen gehoor te geven aan een beroep op een van de rechten opgesomd in artikel 11. Binnen een maand nadat Heroes Corp je beroep op een van voornoemde rechten ontvangt, zal Heroes Corp contact met je opnemen. Hierbij informeert Heroes Corp je of aan je verzoek gevolg wordt gegeven is of dat de beoordelings- en reactietermijn van een maand verlengd moet worden. Het uitoefenen van deze recht(en) is voor jou in beginsel kosteloos. Je kunt deze rechten uitoefenen door een verzoek in te dienen via de in deze verklaring genoemde contactgegevens.

Artikel 13 – Klachtenprocedure
Mocht je ondanks de zorgvuldige aanpak van Heroes Corp op het gebied van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens een klacht hierover hebben, dan heb je op grond van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Artikel 14 – Wijziging van de privacyverklaring
Deze privacyverklaring geldt vanaf 01 januari 2021 en kan door Heroes Corp worden gewijzigd. De gewijzigde privacyverklaring zal op deze website worden gepubliceerd. Dat sprake is van een wijziging zal duidelijk kenbaar worden gemaakt.

Artikel 15 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van Heroes Corp is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze privacyverklaring, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Scroll to Top